Els nostres objectius estatutaris són els següents:

 • a) Promoure activitats culturals, formatives, juvenils, recreatives i esportives entre els socis i sòcies per aconseguir la participació social de les persones sordes. No obstant això, la promoció de les activitats esportives serà una finalitat primordial del Club Esportiu CERECUSOR de Barcelona, la Penya Barcelonista de Sords de CERECUSOR, i qualsevol altre entitat esportiva que en un futur es pugui crear.
 • b) Fomentar activitats i serveis, encaminats a l'enriquiment personal i humà dels socis i sòcies en general i dels i les més vulnerables en particular, mitjançant programes de polítiques sectorials sobre joventut, igualtat de gènere, i persones grans, entre d'altres.
 • c) Comunicar als socis i sòcies qualsevol aspecte d'interès general que afavoreixi el seu accés a la informació i el coneixement i gaudi, si escau, de recursos que millorin la seva qualitat de vida, inclosos els aspectes sobre subvencions i altres ajuts.
 • d) Lluitar per la total supressió de les barreres de comunicació existents a la societat actual i reclamar una plena igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones sordes en tots els àmbits de la realitat social, d'acord amb les disposicions legals vigents .
 • e) Donar suport a les polítiques socials i actuacions públiques de les administracions i institucions que tinguin per objecte la igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal, així com el reconeixement legal dels drets humans i lingüístics de les persones sordes.
 • f) Vetllar pel compliment de les disposicions legals i reglamentàries que versin sobre l'ús, coneixement i aprenentatge de la Llengua de Signes Catalana, en endavant LSC , així com protegir i respectar aquesta llengua com a patrimoni lingüístic i cultural de la comunitat sorda de Catalunya.
 • g) Col·laborar amb les administracions públiques per la millora de la qualitat de vida dels socis i sòcies.
 • h) Defensar els interessos i drets constitucionals dels socis i sòcies per aconseguir la seva plena participació i integració en la societat actual.
 • i) Organitzar cursos de formació de diversa índole adreçats a aquelles persones que vulguin complementar la seva formació reglada o no reglada.
 • j) Realitzar cursos de LSC dirigits tant a persones oients com a persones sordes amb l'objectiu de fer possible la igualtat en l'accés a la comunicació i informació.
 • k) Normalitzar l'ús de la LSC a través de trobades, reunions, i accions de diversa índole, promoguts pels socis i sòcies de l'entitat.
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account